De ISO 14001 norm is de internationale norm, welke eisen stelt aan milieumanagementsystemen.

Op 14 september 2015 is de nieuwe versie van deze norm geïntroduceerd: de ISO 14001:2015. Tot drie jaar na de publicatiedatum konden bedrijven overstappen op deze nieuw norm.

Met behulp van een milieumanagementsysteem kan men de milieueffecten beheersen en verminderen Niet alleen binnen uw eigen organisatie, maar ook op die plekken in de waardeketen (ook wel 'supply chain' genoemd), waarop u mogelijk invloed kunt uitoefenen.

Een belangrijk onderdeel van ISO 14001 is het inzichtelijk maken welke relevante wetgeving en regelgeving op het gebied van milieu voor uw organisatie van toepassing is en vervolgens het vaststellen in welke mate hieraan wordt voldaan (ook wel compliance management genoemd).

Wanneer u als organisatie beschikt over een milieumanagementsysteem, biedt dit u mogelijk een commercieel voordeel ten opzichte van uw concurrenten, die dit niet hebben. Daarnaast kan de relatie met overheden en omwonenden aanzienlijk worden verbeterd. Ook het toezicht door het bevoegd gezag (gemeente/provincie/waterschap) kan versoepeld worden. Door de verbetering van de milieuprestatie van de organisatie, kunt ook de kosten verminderen, die gemoeid zijn met de afvoer van afvalstoffen, eventuele heffingen, lager energieverbruik, verminderd waterverbruik en besparing op grondstoffen.